Biserica Ortodoxă a fost întemeiată pe Întruparea, Nașterea, Viața, Jertfa de pe Cruce, Moartea și Învierea Domnului nostru Iisus Hristos prin Pogorârea Duhului Sfânt la Cincizecime. De două mii de ani Biserica învață și mărturisește adevărul revelat cuprins în cele două izvoare de credință: Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. De-alungul veacurilor, Ortodoxia (dreapta credință) a fost apărată de Sfinții Părinți și Martiri în prigoane și suferințe, chiar până la sânge și de eretici la cele șapte Sinoade Ecumenice unde au fost stabilite și întărite dogmele învățăturii creștine.

Viața liturgică a Bisericii lui Hristos este legată indisolubil de Simbolul de credință niceo-constantinopolitan (Crezul):

 

Cred într-unul Dumnezeu Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute.

Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, care din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii; Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut; Cel de o fiinţă cu Tatăl prin care toate s-au făcut; Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om;

Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat;

Şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

Şi S-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui.

Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de Viaţă Făcătorul, care din Tatăl purcede; Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi mărit, Care a grăit prin prooroci.

Şi întru Una, Sfânta, Sobornicească şi Apostolească Biserică.

Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor.

Aştept învierea morţilor.

Şi viaţa veacului ce va să vie.

Amin.