Sfânta Cuvioasă Parascheva / Ven. Parascheva of Jassy

Română

Cuvioasa Parascheva (în greacă Αγία Παρασκευή, „Sfânta Vineri”), cunoscută și sub numele de Paraschiva, este o sfântă venerată în Biserica Ortodoxă Română și în alte biserici de rit oriental, sfânta patroană (ocrotitoare) a Moldovei. S-a născut la începutul secolului al XI-lea, în satul EpivatTracia, nu departe de Constantinopol, din părinți bogați și binecredincioși.  Ziua ei de pomenire este 14 octombrie.

La vârsta de 10 ani, în timp ce se afla într-o biserică, a auzit la Sfânta Evanghelie cuvintele: „Vinde-ţi averea ta, dă-o la săraci şi urmează Mie“ (Matei 19, 21). A fost momentul care a decis definitiv traseul pe care Cuvioasa Parascheva avea să-l urmeze: cel al credinţei în Hristos şi al jertfirii pentru cei nevoiaşi. Nu întâmplător, toată viaţa sa, aşa cum consemnează scrierile, şi-a împărţit hainele şi tot ce avea mai de preţ celor sărmani şi lipsiţi de ajutor.

După ce a împlinit 20 de ani, a părăsit casa părintească din Epivat, îndreptându-se spre locurile sfinte de la Ierusalim, pe care-şi dorea cu ardoare să le vadă. A început acest lung pelerinaj trecând mai întâi prin Constantinopol, unde s-a închinat la moaştele sfinţilor din cetate. Aici a cerut binecuvântarea părinţilor duhovniceşti şi şi-a continuat drumul, stând un timp la Calcedon (actualul Kadikoy, în Turcia), mergând apoi în Heracleea Pontului, într-o mănăstire închinată Maicii Domnului.

După cinci ani, Cuvioasa Parascheva a ajuns la Ierusalim, hotărând să rămână pentru tot restul vieţii sale în locurile în care au trăit Mântuitorul şi Sfinţii Apostoli. Astfel, după ce s-a închinat la Locurile Sfinte, a mers în pustiul Iordanului, la o mănăstire de maici, acolo unde trăiseră Sfântul Ioan Botezătorul şi Cuvioasa Maria Egipteanca, ducând o viaţă aspră şi plină de nevoinţe.

Îngerul de lumină

La 25 de ani a părăsit mănăstirea din pustiul Iordanului, îndreptându-se din nou spre casă, după ce într-o noapte, în timp ce se ruga, un înger de lumină i-a spus: „Lasă pustiul şi întoarce-te în patria ta, unde vei da trupul tău, iar sufletul tău se va duce în cer alături de Mirele tău pe care L-ai iubit mai mult decât pe părinţi, pe rude şi toate bunurile din lume.“

Aşadar, tânăra Parascheva a plecat înapoi spre Constantinopol, unde, odată ajunsă,  s-a închinat  în marea biserică a Sfintei Sofia şi la icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Vlaherne, gândindu-se încotro să se îndrepte mai departe.

Unele scrieri despre viaţa Sfintei susţin că, după ce a părăsit Constantinopolul, Sfânta Parascheva s-a întors în localitatea natală, unde a înfiinţat o obşte care se ocupa cu îngrijirea bolnavilor şi a săracilor. Alte surse susţin că s-a oprit în Kallicrateia, o localitate vecină cu Epivat, unde a trăit fără să fie recunoscută de cineva până la sfârşitul vieţii.

La 27 de ani Cuvioasa Parascheva şi-a încredinţat sufletul în mâinile lui Hristos, pe care-L iubise atât de mult, iar trupul ei a fost îngropat aproape de mare. Sfintele sale moaşte au fost descoperite mult mai târziu de un călugăr şi au fost aşezate la loc de cinste, după ce Cuvioasa s-a arătat în vis unui anume Gheorghe din Kallicrateia, om cu frica lui Dumnezeu, şi unei femei pe nume Eftimia. Aşa se face că trupul neputrezit şi înmiresmat al Sfintei Parascheva a fost mutat în biserica Sfinţilor Apostoli din Kallicrateia, unde se spune că au stat timp de 200 de ani. Mulţimi de oameni au venit să se închinse sfintelor sale moaşte, după ce s-au dovedit făcătoare de minuni.

Lungul drum al Sfintei până la Iaşi

Din Kallicrateia, moaştele Sfintei Parascheva au fost mutate în 1235 la Târnovo (Bulgaria de astăzi), unde au stat vreme de 160 de ani. De aici au fost duse la Belgrad, unde au stat până în 1521, de unde s-au întors la Constantinopol pentru alţi 120 de ani.

Racla cu moaştele Sfintei a fost adusă cu o corabie pe Marea Neagră până la Galaţi, fiind însoţită, aşa cum consemnează documentele vremii, de trei mitropoliţi greci. De la Galaţi a fost adusă la Iaşi într-un car cu boi, înconjurată de mulţimi de clerici şi credincioşi. În capitala Moldovei Sfânta a fost întâmpinată cu mare cinste de Vasile Lupu, mitropolitul Varlaam şi de episcopii de Roman şi Huşi. Astfel, la 13 iunie 1641 Cuvioasa a fost aşezată în Biserica „Sfinţii Trei Ierarhi“, unde moldovenii au cinstit-o până în 1889, când a fost mutată în Catedrala mitropolitană, acolo unde se odihneşte şi astăzi.

Ocrotitoarea Moldovei îşi revarsă bunătatea asupra tuturor românilor

De 370 de ani Cuvioasa Parascheva ocroteşte Iaşul şi întreaga Moldovă, dar îşi revarsă binefacerile asupra întregii Românii. Cultul Sfintei este adânc înrădăcinat în tradiţia Bisericii ortodoxe Române, sute de biserici și mănăstiri de pe întreg cuprinsul ţării și din diaspora având hramul  Cuvioasei Parascheva.

English

Saint Parascheva (in Greek Αγία Παρασκευή, „Saint Friday”), also known as Paraschiva, is a saint venerated in the Romanian Orthodox Church and in other oriental churches, patron saint (protector) of Moldavia. He was born in the beginning of the 11th century, in the village of Epivat, Thrace, not far from Constantinople, from wealthy and faithful parents. Her feast day is October 14th.

At the age of 10, while in a church, she heard in the Holy Gospel the words: „Sell your wealth, give it to the poor, and follow Me” (Matthew 19:21). It was the time that finally decided the path Paraskeva would follow: the one of faith in Christ and the sacrifice for the needy. Not by accident, all her life, as recorded in the writings, she divided her clothes and all that was more precious to the poor and helpless.

After she was twenty, she left her father’s house in Epivat, heading for the sacred places in Jerusalem, whom she was keen to see. She began this long pilgrimage first through Constantinople, where she worshiped the relics of the saints in the city. Here she asked for the blessing of the spiritual fathers and continued her journey, sitting for a while at Calcedon (the current Kadikoy, in Turkey), then going to Heraclea de Pontos, to a monastery dedicated to the Virgin Mary.

Five years later, Paraskeva arrived in Jerusalem, deciding to remain for the rest of her life in the places where the Savior and the Holy Apostles lived. Thus, after worshiping the Holy Places, she went into the wilderness of the Jordan, to a monastery of nuns, where St. John the Baptist and the Holy Mary of Egypt lived, carrying a rough and ascetic life.

The Angel of Light

At the age of 25, she left the monastery in the desert of Jordan, heading back to her home, after one night as she prayed, an angel of light said, „Let the wilderness go and return to your homeland, where you will give your body, and your soul will go to heaven with your Bridegroom whom you loved more than your parents, relatives and all the goods in the world.” So, the young Parascheva went back to Constantinople, where, once she arrived, she worshiped the great church of St. Sophia and the miracle-working icon of the Virgin of Vlaherne, thinking where to go further.

Some writings on the life of the Holy Mother claim that, after leaving Constantinople, Saint Paraskeva returned to her native town, where she founded a community that carries out the care of the sick and the poor. Other sources claim that she stopped in Kallikrateia, a neighboring town with Epivat, where she lived without being recognized by anyone until the end of her life.

At 27, Saint Paraskeva had committed her soul in the hands of Christ, whom she had loved so much, and her body was buried near the sea. Her holy relics were discovered much later by a monk, and they were put in place of honor after the Saint revealed herself in the dream to a certain Gheorghe of Kallikrateia, a man with the fear of God, and a woman named Eftimia. That is how the uncorrupted and scented body of Saint Paraskeva was moved to the Church of the Holy Apostles in Kallikrateia, where they are said to have been for 200 years. Crowds of people came to worship her holy relics after they proved miraculous.

The long way of the Holy Relics to Iasi

From Kallicrateia, the holy relics of Saint Paraskeva were moved in 1235 to Târnovo (Bulgaria today), where they stayed for 160 years. From here they went to Belgrade, where they stayed until 1521, where they returned to Constantinople for another 120 years.

The reliquary with the relics of the Saint was brought with a ship on the Black Sea to Galati, accompanied, as the documents of the time say, by three Greek metropolitans. From Galaţi she was brought to Iaşi in a carriage of oxen, surrounded by crowds of clergy and believers. In the capital of Moldavia, Saint Paraskeva was met with great honor by Vasile Lupu, Metropolitan Varlaam and the bishops of Roman and Huşi. Thus, on June 13, 1641 the Saint was placed in the „Three Holy Hierarchs” Church, where the Moldovans honored her until 1889, when she was moved to the Metropolitan Cathedral, where she still rests today.

The protector of Moldova pours goodness on all Romanians

For 370 years, Saint Paraskeva protects Iasi and the entire Moldavia, but pours her benefits over all of Romania. The cult of the Holy Mother Paraskeva is deeply rooted in the tradition of the Romanian Orthodox Church, hundreds of churches and monasteries throughout the country and the Diaspora being dedicated to this patron saint.

 

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s